ดูหนังออนไลน์ incarnate หนัง ออนไลน์ ล่าสุด เว็บดูหนัง hd

movie88th

ดูหนังออนไลน์ พระเจ้าทรงสมมติธรรมชาติของมนุษย์และกลายเป็นมนุษย์ในรูปแบบของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและบุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง หลักคำสอนยืนยันว่าธรรมชาติของพระเยซูและความเป็นมนุษย์ของพระเยซูไม่ได้อยู่เคียงข้างกันในลักษณะที่ไม่เชื่อมโยงกัน แต่ถูกรวมเข้าด้วยกันในพระองค์เป็นเอกภาพส่วนตัว ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วเรียกว่าสหภาพ hypostatic การรวมกันของธรรมชาติทั้งสองไม่ได้ส่งผลให้ลดน้อยลงหรือผสมกัน ค่อนข้างเชื่อว่าเอกลักษณ์ของแต่ละคนจะได้รับการเก็บรักษาไว้คำว่า “การกลับชาติมาเกิด” (จากภาษาละตินcaro “เนื้อ”) อาจหมายถึงช่วงเวลาที่การรวมกันของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลที่สองในตรีเอกานุภาพกับธรรมชาติของมนุษย์เริ่มทำงานในครรภ์ของพระแม่มารีหรือกับ ความจริงถาวรของการรวมกันนั้นในตัวของพระเยซู คำนี้อาจเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่สุดกับการอ้างสิทธิ์ในอารัมภบทของข่าวประเสริฐตามที่ยอห์นกล่าวไว้ว่าพระวาทะกลายเป็นเนื้อหนัง หนังใหม่ มาสเตอร์

Movie: 'Incarnate' - The Central Minnesota Catholic
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : google.com

นั่นคือธรรมชาติของมนุษย์ ( ดู โลโก้ .)

สาระสำคัญของหลักคำสอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดคือ ดูหนังออนไลน์ พระวจนะที่มีอยู่แล้วได้รวมอยู่ในพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ซึ่งปรากฏในพระกิตติคุณตามยอห์นว่าอยู่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดกับพระบิดาซึ่งคำพูดของพระเยซูกำลังพูด เมื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐการพัฒนาเทววิทยาของการกลับชาติมาเกิดที่ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นผลมาจากการตอบสนองของคริสตจักรยุคแรกต่อการตีความผิด ๆ ต่าง ๆ เกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและความสัมพันธ์ของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และมนุษย์ของพระเยซู เดอะสภาที่หนึ่งของไนซีอา ( ค.ศ. 325 ) ตัดสินว่าพระคริสต์ทรง “บังเกิด ไม่ได้ถูกสร้าง” และด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นผู้สร้าง พื้นฐานสำหรับคำกล่าวอ้างนี้คือหลักคำสอนที่ว่าพระองค์ทรงเป็น “ธาตุเดียวกันกับพระบิดา” หลักคำสอนถูกกำหนดเพิ่มเติมโดยสภา Chalcedon (451 CE ) ซึ่งประกาศว่าพระเยซูทรงสมบูรณ์แบบในความเป็นพระเจ้าและในความเป็นมนุษย์ แม้ว่าจะเป็นธรรมชาติมากกว่า แต่ก็เป็นทางเลือกที่มีความสุขไม่แพ้กัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ชี้นำ ซึ่งใช้วลี เว็บดูหนัง hd “พระวจนะของพระเจ้า” (เปรียบเทียบ ยอห์น10:35 ; ฮีบรู 4:12 ) กับข้อความเปิดเผยที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพระเจ้า เนื่องจากมีการเปิดเผยอย่างน้อยในส่วนหนึ่งของแผนนิรันดร์ซึ่งพระเจ้านิรันดร์กำลังดำเนินการ—ทั้งการเปิดเผยเองและการรวมไว้ในข่าวสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนนั้น—ข่าวสารจึงมีอยู่ในพระดำริของพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ข้อความนี้มีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกับการบังเกิดใหม่เมื่อแสดงสัญลักษณ์ของการสื่อสารทางวาจา ผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เขียนว่า “…ไม่ใช่ด้วยถ้อยคำซึ่งปัญญาของมนุษย์สอน แต่ที่พระวิญญาณทรงสอน…” (1 คร 2:13) “…การเป็นอยู่ เคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ( 2 ปต 1:21) เพื่อให้ “พระคัมภีร์แต่ละตอนและทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า…” ( 2 ทธ 3 : 16แปลตามตัวอักษร)ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา คริสเตียนได้ยึดเอาความคล้ายคลึงกันที่ชัดเจนระหว่างองค์พระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็ว สร้างบนพื้นฐานของการครอบครองร่วมกันของชื่อพระวจนะของพระเจ้ามนุษย์ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อของพระคริสต์และพระคัมภีร์ทั้งสองและเอกลักษณ์ของธรรมชาติแต่ละอย่างถูกรักษาไว้ในบุคคลของพระเยซูคริสต์ การยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสต์กับพระเจ้าและกับมนุษยชาตินั้นเกิดขึ้นในขณะที่ยังคงความเป็นหนึ่งเดียวของบุคคลของพระองค์เทววิทยาในเวลาต่อมาได้ค้นพบความหมายของคำนิยามนี้ แม้ว่ามีแนวโน้มต่างๆ ที่เน้นความเป็นพระเจ้าหรือความเป็นมนุษย์ของพระเยซูตลอดประวัติศาสตร์ความคิดของคริสเตียน ซึ่งบางครั้งอยู่ภายในพารามิเตอร์ที่กำหนดโดยไนเซียและคาลเซดอน ดูหนัง hd ฟรี

แต่บางครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นการระบุบุคคลที่สองของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ดูหนังhd ในฐานะ “พระวจนะ” ผ่านงานเขียนของอัครสาวกยอห์น (ยอห์น1:1 , 14 ; 1 ยอห์น 1:1 ; วว. 19:13 ) ให้พื้นฐานที่เชื่อถือได้สำหรับการวาดภาพเปรียบเทียบระหว่าง พระเจ้าพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ “ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์” ในการใช้คำของสกอฟิลด์ คำว่าพระวาทะ“เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง…” movie88th ( The Scofield Reference Bible , footnote, p. 1114) เหมาะสมเนื่องจากคำนี้ใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์นิรันดร์ระหว่างบุคคลแรกและบุคคลที่สองของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ( ยอห์น 1:1) ความสำคัญของคำนี้เพิ่มขึ้นจากความจริงของการกลับชาติมาเกิดที่แสดงไว้ในคำพูดที่กำกับโดยพระวิญญาณของยอห์น “และพระวาทะได้บังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา…” (ยอห์น 1:14 พระคัมภีร์ยกมาจาก ASV เว้นแต่จะระบุไว้ ) . เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าธรรมชาติของมนุษย์ของพระคริสต์ที่ผสานกับธรรมชาติอันสูงส่งมีผลสำคัญต่อธรรมชาติของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น พระคุณแห่งความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ นักศาสนศาสตร์มองว่าธรรมชาติทั้งสองเป็นของกำนัลสำหรับมนุษย์คนอื่น ๆ ทั้งในแง่ของผลประโยชน์สำหรับการไถ่บาปและในแง่ของการสำนึกคุณความดีที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมของมนุษย์ที่สามารถรับมาจากหลักคำสอนของการกลับชาติมาเกิดดู หนัง ฟรี ใหม่ มาสเตอร์

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments